Arhive etichetă: vasslawyers

Angajatorii nu vor mai putea suspenda contractele individuale de munca ale salariatilor impotriva carora formuleaza plangeri penale

In M.Of. nr. 431 din data de 17 iunie 2015 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 279/2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Astfel cum rezulta din Decizie, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate exclusiv in ceea ce priveste prevederile art. 52 alin. (1) lit. b) teza intai din Codul muncii, referitoare la posibilitatea angajatorului de a suspenda contractul individual de munca in situatia in care acesta a formulat plangere penala impotriva salariatului.

In opinia Curtii Constitutionale, suspendarea contractului individual de munca urmare a formularii unei plangeri penale de catre angajator impotriva salariatului nu intruneste conditia caracterului proportional, masura fiind excesiva in raport cu obiectivul ce trebuie atins. Pentru a se pronunta astfel, Curtea Constitutionala a retinut urmatoarele:

  • in masura in care legea asigura angajatorului posibilitatea de a dispune suspendarea contractului individual de munca in vederea protejarii intereselor sale economice (ca o expresie a art. 45 din Constitutie privind libertatea economica), o astfel de masura, cu consecinte ample asupra drepturilor salariatului, trebuie insotita de garantia unei decizii obiective si temeinic fundamentate din partea angajatorului;
  • spre deosebire de situatia altor categorii socio-profesionale (e.g. functionari publici, magistrati, practicieni in insolventa), cand suspendarea opereaza ca urmare a punerii in miscare a actiunii penale si/sau trimiterii in judecata, acte dispuse de magistrati, avand un caracter obiectiv, extrinsec raporturilor dintre cel care desfasoara activitatea profesionala si institutia, autoritatea ori corpul profesional din care face parte, suspendarea in ipoteza prevazuta la art. 52 alin. (1) lit. b) teza intai din Codul muncii se poate dispune de catre angajator ca urmare a plangerii penale pe care tot acesta o formuleaza impotriva salariatului; prin urmare, de vointa angajatorului depinde, deopotriva, cauza suspendarii contractului individual de munca si instituirea acestei masuri;
  • respectarea garantiilor de obiectivitate si de temeinicie ale deciziei de suspendare dispuse de angajator poate fi, astfel, in mod facil pusa sub semnul indoielii, de vreme ce lasa aprecierea temeiului de suspendare, in intregime, la dispozitia angajatorului ale carui decizii sunt susceptibile a fi calificate drept subiective si, uneori, chiar abuzive;
  • reglementarea cauzelor de suspendare nu poate lasa deschisa posibilitatea emiterii unor decizii arbitrare ori netemeinice, pentru ca protectia dreptului la munca presupune, intre altele, ca restrangerea exercitiului acestui drept sa respecte cerintele impuse de art. 53 alin. (2) din Constitutie referitoare la proportionalitate, si nu doar asigurarea unor masuri cu caracter reparator (i.e. posibilitatea reluarii de catre salariat a activitatii anterioare si acordarea de despagubiri) ori a unor solutii alternative (i.e. posibilitatea salariatului de a ocupa un alt loc de munca pe perioada suspendarii).
    Sursa: vasslawyers.eu

A.N.R.M.A.P. a stabilit reguli noi cu privire la criteriile de calificare privind personalul

In M.Of. nr. 371 din data de 21 iunie 2013 au fost publicate Instructiunile presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 1/2013 emise in aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) si art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Instructiunile reglementeaza, in principal, urmatoarele aspecte:
obligatia respectarii principiilor;
criteriile de calificare si selectie referitoare la studiile personalului;
criteriile de calificare si selectie referitoare la experienta generala a personalului;
criteriile de calificare si selectie referitoare la experienta specifica a personalului;
criteriile de calificare si selectie referitoare la atestarea/autorizarea tehnico-profesionala obligatorie conform prevederilor legale a personalului;
criteriile de calificare si selectie referitoare la perfectionarea profesionala/formarea profesionala a personalului;
documentele suport;
tipul proiectului;
cumulul pozitiilor.

OBLIGATIA RESPECTARII PRINCIPIILOR

Atunci cand stabileste cerintele de calificare autoritatea contractanta are obligatia:
sa respecte principiul proportionalitatii;
sa nu formuleze cerinte care ajung sa se dubleze, respectiv care nu pot fi justificate in raport cu ceea ce urmeaza a fi prestat/executat asa cum este prevazut la nivelul caietului de sarcini sau al documentatiei descriptive;
in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, sa accepte documente echivalente celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite in alte state.
A.N.R.M.A.P. recomanda ca cerintele de calificare sa vizeze in special experienta specifica a personalului implicat in derularea contractului si nu experienta generala a acestuia.

CRITERIILE DE CALIFICARE SI SELECTIE REFERITOARE LA STUDIILE PERSONALULUI

Cu privire la domeniul studiilor, Instructiunile prevad:
informatiile referitoare la studii se pot solicita personalului de conducere, precum si persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului;
atunci cand solicita indeplinirea unor cerinte de calificare legate de studii, autoritatea contractanta:
are in vedere faptul ca exista situatii in care sunt relevante competentele persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii/lucrari, si nu domeniul studiilor;
va justifica de ce se solicita absolvirea studiilor intr-un anumit domeniu, respectiv de ce doar o persoana care a absolvit studiile solicitate poate indeplini activitatile din contractul ce urmeaza a fi atribuit si de ce persoane care au alte studii decat cele solicitate nu pot realiza aceste activitati;
domeniul studiilor va fi definit clar pentru a nu crea ambiguitati in evaluarea documentelor de calificare;
domeniul studiilor va fi corelat cu domeniul relevant care sa permita desfasurarea activitatilor aferente obiectului contractului, activitati ce vor fi derulate de persoana careia i-au fost solicitate respectivele studii.
Cu privire la durata studiilor, in Instructiuni este stipulat faptul ca referinta la durata studiilor se face prin solicitarea fie de studii superioare, fie de studii medii.
Cu privire la studiile postuniversitare, Instructiunile impun:
nu se poate solicita ca un expert sa aiba atat studii superioare, cat si studii postuniversitare, studii universitare de masterat sau doctorat;
nu se justifica solicitarea absolvirii de catre o anumita persoana responsabila pentru indeplinirea contractului doar de studii postuniversitare/master/doctorat;
daca nu se impune absolvirea cu diploma de licenta a studiilor intr-un anumit domeniu, autoritatea contractanta poate permite dovedirea specializarii intr-un anumit domeniu fie prin studii absolvite cu diploma de licenta, fie prin studii postuniversitare, fie prin cursuri ce s-au finalizat cu certificari recunoscute la nivel national/international intr-un anumit domeniu.

CRITERIILE DE CALIFICARE SI SELECTIE REFERITOARE LA EXPERIENTA GENERALA A PERSONALULUI

La formularea cerintelor/criteriilor de calificare si selectie referitoare la experienta generala a personalului, autoritatea contractanta trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:
experienta generala solicitata de autoritatea contractanta in ceea ce priveste domeniul studiilor poate fi de pana la 5 ani;
prin exceptie, autoritatea contractanta poate solicita mai mult de 5 ani vechime in specialitatea studiilor atunci cand exista reglementari specifice in vigoare si/sau atunci cand autoritatea contractanta justifica temeinic, la nivelul notei justificative privind criteriile de calificare, complexitatea deosebita a activitatilor ce urmeaza a fi derulate in cadrul contractului prin prisma pozitiei/atributiilor respectivului expert;
atunci cand exista reglementari specifice in vigoare ce determina depasirea numarului de 5 ani, autoritatea contractanta mentioneaza la nivelul fisei de date prevederea expresa din actul normativ respectiv;
nu se va impune indeplinirea unei experiente generale a expertului in ultimii X ani;
anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale vor fi calculati prin prisma duratei proiectului la nivelul caruia a acumulat expertul/persoana respectiva experienta si prin corelare cu functia/activitatile/atributiile pe care a avut-o/le-a desfasurat expertul;
anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale pot fi calculati pe baza unor documente-suport relevante care sa ateste experienta generala, si nu prin raportare efectiv la timpul alocat activitatii respective.

CRITERIILE DE CALIFICARE SI SELECTIE REFERITOARE LA EXPERIENTA SPECIFICA A PERSONALULUI

La formularea cerintelor/criteriilor de calificare si selectie referitoare la experienta specifica a personalului, autoritatea contractanta trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:
experienta in domeniul specific aferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeaza a fi atribuit, prin prisma pozitiei/atributiilor fiecarui expert, solicitata de autoritatea contractanta poate fi de pana la 3 ani;
prin exceptie, autoritatea contractanta poate solicita mai mult de 3 ani experienta specifica atunci cand exista reglementari specifice in vigoare si/sau atunci cand autoritatea contractanta justifica temeinic, la nivelul notei justificative privind criteriile de calificare, complexitatea deosebita a activitatilor ce urmeaza a fi derulate in cadrul contractului prin prisma pozitiei/atributiilor respectivului expert;
atunci cand exista reglementari specifice in vigoare ce determina depasirea numarului de 3 ani, autoritatea contractanta mentioneaza la nivelul fisei de date prevederea expresa din actul normativ respectiv;
nu se va impune ca experienta specifica cuantificata in ani sa fie realizata la nivelul unui singur contract/proiect;
nu se va limita pentru experti dovedirea experientei specifice prin participarea la proiect/proiecte derulat/derulate in ultimii X ani;
nu se va impune indeplinirea unei experiente specifice a expertului in ultimii X ani;
nu se va impune ca experienta specifica sa fie realizata in perioada solicitata pentru experienta generala;
anii solicitati in vederea dovedirii experientei specifice vor fi calculati prin prisma duratei proiectului la nivelul caruia a acumulat expertul/persoana respectiva experienta specifica corelat cu functia/activitatile/atributiile pe care a avut-o/le-a desfasurat expertul;
anii solicitati in vederea dovedirii experientei specifice pot fi calculati pe baza unor documente-suport relevante care sa ateste experienta specifica a persoanelor ce au in cadrul activitatii curente atributii similare cu activitatile pe care urmeaza a le derula in cadrul viitorului contract si nu prin raportare efectiv la timpul alocat activitatii respective;
daca s-a solicitat un numar de ani minim necesar in vederea dovedirii experientei specifice, nu se va solicita si dovedirea experientei specifice a respectivei persoane prin implicarea intr-un contract/proiect la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicita;
daca s-a solicitat dovedirea experientei specifice a respectivei persoane prin implicarea intr-un contract/proiect la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicita nu se va solicita si un numar de ani minim necesar in vederea dovedirii experientei specifice.

CRITERIILE DE CALIFICARE SI SELECTIE REFERITOARE LA ATESTAREA/AUTORIZAREA TEHNICO-PROFESIONALA OBLIGATORIE CONFORM PREVEDERILOR LEGALE A PERSONALULUI

La formularea cerintelor/criteriilor de calificare si selectie referitoare la atestarea/autorizarea tehnico-profesionala obligatorie conform prevederilor legale a personalului, autoritatea contractanta va avea in vedere urmatoarele:
pentru specialistii pentru care, in baza unui act normativ, este obligatorie desfasurarea activitatilor in cadrul contractului/proiectului in calitatea atestata/autorizata, autoritatea contractanta:
mentioneaza la nivelul fisei de date prevederea expresa din actul normativ in baza caruia este obligatorie atestarea;
solicita doar atestatul si/sau legitimatia;
nu impune conditii de studii, vechime, respectiv de experienta generala si/sau specifica sau conditii ce vizeaza implicarea intr-un proiect/contract similar atunci cand institutiile abilitate pentru a emite astfel de atestate/autorizatii impun indeplinirea anumitor conditii de vechime/experienta;
pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat nu se va impune obtinerea atestatului/certificatului recunoscut de autoritatile romane la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor;
in baza principiului recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente;
operatorul economic trebuie sa intreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile romane.

CRITERIILE DE CALIFICARE SI SELECTIE REFERITOARE LA PERFECTIONAREA PROFESIONALA/FORMAREA PROFESIONALA A PERSONALULUI
Persoanele responsabile de indeplinirea contractului de achizitie publica, carora le sunt aplicabile aceste prevederi pot fi: SSM, PM, CQ, RTQ, AQ etc. – respectiv specialisti care pot desfasura activitatea fara a exista obligativitatea atestarii lor de catre institutiile in domeniu si fara de care (atestat/autorizatie) nu pot desfasura respectivele activitati.
Pentru acesti specialisti, autoritatea contractanta poate solicita:
experienta specifica, dar nu poate impune ca aceasta sa fie realizata in calitatea detinuta ca urmare a perfectionarii/formarii;
experienta dovedita prin participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare, dar nu identice celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicita, fara a se solicita persoanei respective si experienta raportata la un anumit numar de ani;
experienta raportata la un anumit numar de ani fara a se solicita persoanei respective si experienta dovedita prin participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicita.
Pentru expertii/personalul care au/are activitati de coordonare, autoritatea contractanta:
nu poate solicita domeniul aferent studiilor superioare, poate insa solicita ca expertul/personalul cu activitati de coordonare sa aiba studii superioare;
nu poate solicita ca experienta specifica a managerului/ coordonatorului/liderului de proiect sa fie realizata in calitatea acestuia de manager de proiect atestat/certificat – cu diploma de manager de proiect;
poate solicita experienta specifica, insa nu poate solicita simultan dovedirea experientei specifice:
prin participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare, dar nu identice celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicita; si
prin raportarea la un anumit numar de ani;
poate solicita fie desfasurarea de activitati similare celor ce fac obiectul procedurii, fie o experienta specifica de cel putin 3 ani;
nu va solicita ca experienta specifica sa fie realizata intr-o pozitie de coordonator/manager/director de proiect;
poate formula cerinte legate de experienta specifica a managerului de proiect (de exemplu, participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare, dar nu identice celor ce fac obiectul procedurii) si o alta cerinta legata de detinerea unei experiente ca manager/coordonator/director de proiect (fara a conditiona de obiectul proiectului/ contractului).

DOCUMENTELE SUPORT
In vederea dovedirii experientei solicitate, autoritatea contractanta poate solicita CV-ul, precum si, dupa caz, documente-suport care sa probeze indeplinirea cerintelor. Aceasta nu poate limita insa dovedirea experientei solicitate prin prezentarea de “recomandari”, ci va permite si prezentarea altor documente relevante prin care se face dovada indeplinirii experientei/cerintei solicitate. De asemenea, autoritatea contractanta nu poate impune ca documentele-suport necesare dovedirii experientei solicitate sa fie eliberate de catre beneficiarul contractului/proiectului in derularea caruia a fost implicat expertul, acestea putand fi eliberate inclusiv de prestatorul respectivelor servicii/lucrari.

TIPUL PROIECTULUI

Potrivit Instructiunilor, Autoritatea Contractanta:
*nu poate solicita ca expertii sa fi fost implicati intr-un proiect a carui valoare a fost de X lei sau care a presupus realizarea unei anumite *cantitati ori la nivelul caruia sa se fi realizat lucrari/investitii de o anumita capacitate;
*nu poate solicita experienta in proiecte/contracte cu finantare externa pentru experti/personal;
*poate solicita expertilor/personalului sa fi desfasurat activitati specifice, similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, fara a impune ca proiectul/contractul la nivelul caruia au fost realizate respectivele activitati sa fi fost finantat din fonduri externe.

CUMULUL POZITIILOR

Nu in ultimul rand, in functie de complexitatea contractului, autoritatea contractanta poate interzice indeplinirea mai multor pozitii de catre acelasi expert, cu conditia justificarii si asumarii motivului pentru care se solicita prezenta in acelasi timp si loc, simultan, respectiv de ce o persoana nu poate fi desemnata pentru una sau mai multe dintre anumite categorii de activitati.
Sursa: vasslawyers.eu