Arhive etichetă: Romania

UNBR extinde legaturile. Avocatii din Romania vor colabora cu cei din Bugaria

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) a organizat saptamana trecuta o sesiune comuna de lucru cu reprezentantii Consiliului Superior al Avocatilor din Bulgaria. Cu acest prilej, reprezentantii uniunilor profesionale ale avocatilor din Romania si Bulgaria au semnat un Memorandum de colaborare.

Semnarea Memorandumului de Intelegere dintre organismele profesionale ale ambelor tari se inscrie in practica Uniunii Nationale a Barourilor din Romania de incheiere a unor astfel de acorduri, concretizata pana in momentul de fata prin semnarea unor acorduri similare cu organismele profesionale reprezentative din Ungaria, Republica Moldova si Serbia, se arata intr-un comunicat de presa postat pe site-ul UNBR-ului.

Potrivit sursei amintite, principalele prevederi ale Memorandumului se refera la dezvoltarea colaborarii in domeniile specifice profesiei de avocat, prin promovarea schimburilor de materiale si documentatie, facilitarea contactelor directe intre barouri si intre formele de exercitare ale profesiei, precum si prin conlucrarea in vederea identificarii unor pozitii comune in cadrul manifestarilor si a sesiunilor de lucru ale organizatiilor internationale in care ambele parti au calitatea de membri (CCBE, UIA, IBA).

La sesiunea de lucru au participat, din partea romana, avocatul Gheorghe Florea – presedintele UNBR, impreuna cu membrii Comisiei Permanente a UNBR, iar din partea bulgara, d-na. Ralitza Bossilkova – Neguentzova, presedinta Consiliului Superior al Avocatilor din Bulgaria si dl. Dimitar Dochev Ilkovski, membru al Consiliului Superior al Avocatilor din Bulgaria, se mai arata in comunicatul UNBR.

Sursa: avocatura.com

Noul statut al avocaţilor trece comunicarea cu publicul la “abateri grave”

Uniunea Barourilor (UNBR), organismul care reglementează activitatea avocaţilor din România, a modificat oficial statutul profesiei şi le interzice avocaţilor să publice informaţii financiare proprii, nume de clienţi, chiar şi în situaţia în care aceştia şi-au dat acordul, precum şi orice fel de altă reuşită profesională, inclusiv proiecte derulate cu succes. Restricţiile acoperă aproape în întregime gama de informaţii care ar fi de interes pentru publicul ţintă al pieţei avocaturii.

O hotărâre (Nr. 852 din 14 decembrie) publicată astăzi de UNBR oficializează noile prevederi ale statutului, publicate anterior ca propuneri.

Astfel, textul noului statut precizează că indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, sunt interzise:

– menţiunile autolaudative sau comparative;

– nominalizarea clienţilor din portofoliu sau indicarea litigiilor în care forma de exercitare a profesiei a fost sau este implicată;

– informaţiile privind realizările de ordin financiar, cifra de afaceri sau succesele profesionale;

– furnizarea de informaţii în vederea includerii în clasamente întocmite pe criterii financiare;

– menţiunile referitoare la valoarea serviciilor oferite de avocat, la gratuităţi sau la modalitatea de plată şi care constituie politici de dumping;

– orice afirmatii contrare demnităţii persoanelor, profesiei sau justiţiei;

– orice forme de publicitate realizate de către terţi.

”Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de lege şi de prezentul statut privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat prin fapte săvârşite în nume propriu sau în numele şi pentru forma de exercitare a profesiei din care avocatul face parte constituie abatere disciplinară gravă”, se scrie în statut. Sancţiunile pentru abateri disciplinare grave pot lua forma de avertisment sau chiar excluderea din profesie.

Schimbările implementate de UNBR sunt inspirate din sistemul de drept continental european, care este mult diferit de cel folosit în cele mai mari pieţe la nivel global, iar componenta economică a activităţii de avocatură nu a fost luată în calcul prin aceste prevederi.

Comunicarea rezultatelor financare, a proiectelor şi numirea clienţilor care şi-au dat acordul să fie menţionaţi sunt practici frecvente şi fac parte din strategia de comunicare a celor mai mari firme de avocatură din lume, care au sediul principal la Londra sau New York. Publicaţiile care scriu despre aceste pieţe primesc de la avocaţi chiar şi informaţii detaliate în ceea ce priveşte profitul net obţinut de partenerii firmei sau alte elemente care să indice sănătatea economică a firmei. În alte ţări din Europa, însă, firmele nu au voie sau optează să nu facă publice informaţii de acest tip.

Sursa: zf.ro

Legea bugetului de stat pe anul 2014

În Monitorul Oficial nr. 805 din 19 decembrie a.c. a fost publicată Legea nr. 356/2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2014. Legea prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2014 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii.

În extras

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2014

Art. 2

(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 100.932,3 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 119.254,6 milioane lei, cu un deficit de 18.322,3 milioane lei.

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de către ordonatorii de credite finanţaţi integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

Art. 3

Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.

SECŢIUNEA a 2-a

Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2014

Art. 4

Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 15.225,5 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:

a) 2.056,8 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4;

b) 11.046,4 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5;

c) 368,3 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare, pe unităţi administrativ-teritoriale, se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor;

d) 1.754,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate:

a) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;

b) finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

c) finanţării drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I–IV din învăţământul de stat şi confesional;

d) finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 800/2013 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2013–2014;

e) finanţării învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională;

f) finanţării instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

g) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară;

h) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene;

i) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2013.

(2) Finanţarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. b), sunt destinate:

a) finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012;

c) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) finanţării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;

e) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

f) finanţării cheltuielilor creşelor;

g) finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I–IV din învăţământul de stat şi confesional, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 800/2013, învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, instituţiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I–IV din învăţământul de stat şi confesional, finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, se repartizează pe sectoare şi municipiul Bucureşti, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (3), pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, iar pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari şi standardele de cost aferente şi de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.

(6) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (3), autorităţile administraţiei publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din bugetele locale ale acestora.

(7) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) lit. i) şi la alin. (3) lit. b) se efectuează în anul 2014 în mod eşalonat, în tranşe trimestriale egale.

(8) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.
Sursa: legalis.ro

Orizont 2020 – va investi 15 miliarde de euro pe o perioada de 2 ani, in proiecte destinate crearii de locuri de munca.

Primele cereri de proiecte din cadrul „Orizont 2020” au fost lansate saptamana trecuta.

Pentru a ajuta universitatile, organizatiile de cercetare si intreprinderile sa investeasca in produse si servicii noi si inovatoare, UE va pune la dispozitia acestora, in urmatorii 7 ani, un buget de 80 de miliarde de euro.

Se spera ca aceste investitii masive vor stimula economia cunoasterii si vor promova descoperirile stiintifice in Europa, ajutand-o sa tina pasul cu concurentii la nivel mondial.

Stimularea inovarii si cresterii economice

Pe langa investitiile private pe care le va atrage programul, acesta va furniza capitalul de pornire necesar stimularii progreselor si descoperirilor tehnologice, facilitand transpunerea ideilor inovatoare in produse si servicii.

Cererile de propuneri pentru 2014-2015 vizeaza alocarea a 500 de milioane de euro intreprinderilor mici si mijlocii.

Pentru prima data, Comisia si-a precizat prioritatile de finantare pentru urmatorii 2 de ani, oferind astfel mai multe certitudini cu privire la directia politicii de cercetare a UE. In 2014-2015, finantarile vor avea in vedere 12 domenii, printre care asistenta medicala personalizata, securitatea digitala si proiectele urbane inteligente .

Cercetatorii vor putea sa acceseze finantari prin Consiliul European pentru Cercetare English, iar tinerii cercetatori vor putea obtine burse.

Fondurile destinate sectorului industrial vor sprijini domenii precum tehnologiile informatiilor si comunicatiilor, nanotehnologiile, sistemele avansate de fabricatie, robotica, biotehnologiile si cercetarea spatiala.

Sanatatea, agricultura, energia si transporturile vor putea beneficia, de asemenea, de finantare prin bugetul alocat provocarilor societale.

Facilitarea accesului la finantare

Din bugetul total al programului „Orizont 2020”, cel putin 60% va fi orientat catre promovarea dezvoltarii durabile, in timp ce cheltuielile legate de combaterea schimbarilor climatice vor reprezenta minim 35%.

Comparativ cu programele de cercetare anterioare ale UE, procedura de depunere a proiectelor a fost mult simplificata, astfel incat participantii sa fie informati rapid cu privire la deciziile de finantare si sa demareze proiectele intr-un timp cat mai scurt.

Sursa: curieruljudiciar.ro

Revizuirea Directivei anti-tutun

Statele membre, prin reprezentanti permanenti din COREPER, si-au dat acordul pentru revizuirea Directivei anti-tutun prin care vor fi interzice arome precum mentolul, iar avertismentele de pe pachete vor fi mai vizibile, informeaza Comisia Europeana.

Revizuirea Directivei anti-tutun prevede ca toate tigaretele si tigarile rulate vor avea avertismente combinate (ilustratie plus text) de 65% – fata de 75% propunerea CE – , afisate pe ambele fete ale pachetelor de produse din tutun. Totodata, pentru a spori vizibilitatea avertismentelor de sanatate, va trebui ca ele sa fie amplasate pe ambele fete ale ambalajului. Anumite elemente ale pachetelor vor fi standardizate si toate mijloacele de promovare, precum si orice referinta la gust sau aroma, vor fi interzise pe pachete.

Aromele, precum mentol, fructe, ciocolata vor fi interzise la tigarete si la tutunul de rulat. Produsele cu arome care au un volum de vanzari de 3% sau mai mare in UE (spre exemplu, mentol) vor beneficia de o perioada de tranzitie de 4 ani, inainte de a fi interzise. Totodata, se va intensifica controlul ingredientelor produselor din tutun, in special in ceea ce priveste aditivii.

La nivel european, va fi creat un sistem de urmarire cu elemente de securitate pentru produsele din tutun cu scopul de a combate comertul ilicit. Pentru inceput vor fi vizate tigaretele si tutunul de rulat.

Pentru tigarile electronice care nu sunt incluse la produse medicinale – conform Directivei 2001/83/EC – modificarile prevad cerinte stricte in ceea ce priveste calitatea si cantitatea. Ca si la tigarile traditionale, mesajele de avertisment devin obligatorii, astfel ca producatorilor si importatorilor de tigari electronice li se vor comunica noile reguli.

Revizuirea permite statelor membre si Comisiei o reactie mai ferma in cazul in care apar ingrijorari privind pericolul la adresa sanatatii reprezentant de tigarile electronice.

In plus, statele membre vor putea interzice, daca doresc, vanzarile produselor din tutun pe internet.

“Gustul tutunului trebuie sa fie cel al tutunului si nu altceva, iar pachetul trebuie sa arate ca unul de tigari”, a declarat Tonio Borg, comisarul european pentru Sanatate si Protectia Consumatorului, care a salutat votul din COREPER pentru modificarea Directivei.

Aceasta va reveni in Parlamentul European, unde a primit un vot initial, la 8 octombrie. Dupa ce va fi adoptata varianta consolidata, statele membre au la dispozitie 5 ani pentru aplicarea prevederilor Directivei.

Sursa: mediafax.ro

Dreptul avocatilor de a pleda in instanta ar putea fi restrans

Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (UNBR) a propus specializarea profesiei de avocati pe doua directii: litigii si consultanta. Surse din interiorul Consiliului UNBR au declarat pentru PUTEREA ca marile case de avocatura vor sa restranga drepturile micilor avocati.

Acestia doresc sa copieze modelul american, prin care doar ei sa aiba dreptul sa pledeze in fata instantelor de judecata.

Reuniunea Consiliului UNBR a propus la sfarsitul saptamanii trecute cateva modificari la Legea avocatilor. Cea care-i va afecta atat pe avocati, cat si pe cetateni, se refera la restrangerea dreptului de a pleda la bara a avocatilor.

Daca avocatii fac acum de toate, in viitor ei vor fi nevoiti sa dea un examen daca vor sa mai pledeze in instante. Testarea va fi data la Institutul National de Pregatire si Perfectionare a Avocatilor (INPPA), unde se va constitui o comisie in acest sens. Ulterior, membrii acesteia isi vor da acordul daca avocatul care a dat examenul poate fi prezent in instanta sau nu. In replica, tinerii avocati sustin ca tendinta europeana este de liberalizare a pietei de avocatura si nu vad cu ochi buni modificarea propusa de cei peste 100 de membri ai Consiliului UNBR.

Alte voci sustin ca prea multi avocati au ajuns sa pledeze in instante si nu au o prestatie care sa faca cinste profesiei, iar ideea unui nou examen nu ar fi tocmai rea. Intrebati de ce li s-a dat dreptul sa intre in barou, nu au stiut sa raspunda. De asemenea, unii avocati spun ca asemenea decizii nu vor putea sa ajunga litera de lege, deoarece exista tot felul de organisme internationale la care sunt afiliati si avocatii romani.

Membrii Consiliului UNBR au refuzat sa-si faca public punctul de vedere, dar nici nu au negat existenta acestor modificari. In schimb, au promis ca vor fi supuse dezbaterii publice in perioada urmatoare.
Sursa: puterea.ro

TVA la incasare devine optionala pentru firmele cu o cifra de afaceri sub 500.000 euro

Guvernul a decis ca plata TVA la incasare pentru firmele cu cifra de afaceri pana la 500.000 de euro sa devina optionala incepand cu 1 ianuarie 2014.

Maria Grapini, ministrul delegat pentru IMM, mediul de afaceri si turism, a declarat agentiei Mediafax ca decizia a fost luata in sedinta de miercuri a Guvernului. Sistemul TVA la incasare, introdus de la 1 ianuarie, presupune colectarea taxei la momentul incasarii contravalorii livrarilor sau prestarilor efectuate, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data emiterii facturii. Firmele obligate sa aplice acest sistem sunt cele cu o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de 2,25 milioane de lei.

Cu privire la aceasta masura, Dan Manolescu, secretar de stat in Ministerul Finantelor, afirma de curand ca plata TVA la incasare pentru firmele cu pana la 500.000 de euro va deveni optionala incepand cu 1 ianuarie 2014, intrucat incalca prevederile legislatiei europene, iar Romania risca declansarea procedurii de infringement.

Sistemul cu TVA la incasare a fost implementat de catre actualul ministru delegat pentru Buget, Liviu Voinea
Sursa: mediafax.ro

Calendarul primelor cursuri de formare de mediatori din 2014

Medierea.ro, furnizor autorizat de formare in domeniul medierii, a anuntat programul primelor cursuri de formare initiala de mediatori din 2014. Programate pentru 20 ianuarie, la Bucuresti si 27 ianuarie, la Timisoara, Craiova si Oradea, cursurile beneficiaza de reduceri importante la taxa de inscriere, pentru cei care se programeaza din timp.

Cursul de la Bucuresti se va desfasura in perioada 20 ianuarie – 2 februarie 2014. Pretul cursului este de 4300 de lei, iar pentru cei care vor achita taxa pana la data de 10 ianuarie 2014, se acorda o reducere de 1000 de lei. Detalii aici.

La Timisoara, cursul de formare initiala de mediatori, organizat de Medierea.ro, se desfasoara in intervalul 27 ianuarie – 9 februarie 2014. Pretul cursului este de 3650 de lei, iar pentru cei care vor face plata pana pe 10 ianuarie 2014 se acorda o reducere de 650 de lei. Detalii aici.

Tot in perioada 27 ianuarie – 9 februarie 2014 se organizeaza curs de formare initiala de mediatori la Craiova. Pretul cursului este de 2500 de lei. Detalii aici.

Si la Oradea este programat, in perioada 27 ianuarie – 9 februarie 2014, un curs de formare initiala de mediatori, organizat de Medierea.ro Pretul cursului este de 3650 de lei, iar pentru cei care platesc taxa pana pe 13 ianuarie 2014, se acorda o reducere de 800 de lei. Detalii aici.

In cuantumul taxei de participare sunt incluse suportul de curs, in format tiparit si electronic, examinarea, precum si eliberarea adeverintei dupa promovarea examenului. Viitorii cursanti vor beneficia gratuit de consultanta in vederea alcatuirii dosarului pentru autorizarea ca mediator si pot deveni, la cerere, membri ai Uniunii Nationale a Mediatorilor din Romania.

Cele 80 de ore de curs se desfasoara pe perioada a 14 zile consecutive si cuprind intre 5 si 6 ore de curs efectiv pe zi. Intervalul de desfasurare a cursurilor este 14:00 – 20:00, de luni pana vineri si 9:00 – 14:00, sambata si duminica.

Cursul se adreseaza absolventilor de studii superioare, indiferent de specializare, cu o vechime de minim 3 ani in munca. Este important de stiut ca profesia de mediator nu este o profesie juridica! Cursul se adreseaza persoanelor echilibrate, neconflictuale, dornice sa investeasca in dezvoltarea personala si/sau construirea unei noi cariere. Echipa Medierea.ro ofera consultanta gratuita in domeniul medierii tuturor absolventilor cursurilor sale de formare de mediator, ajutandu-i sa faca cu incredere primii pasi in domeniul medierii.
Cu peste 10.000 de ore de formare si o experienta in mediere cuprinsa in medie intre 5 si 10 ani, echipa Medierea.ro, dinamica si mereu conectata la nevoile cursantilor, va impartasi din experienta si expertiza sa, in fiecare moment al cursului de formare initiala

Sursa: juristpedia.ro

Arbitrajul în Noile Coduri

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României organizează conferința Arbitrajul în Noile Coduri, 16-17 decembrie 2013, București, Palatul Camerei Naționale, Amfiteatrul Al. I. Cuza, Bd. Octavian Goga, nr. 2, et. 4.

PROGRAMUL EVENIMENTULUI:
Luni, 16 decembrie:
15.00-15.15: Înregistrarea participanţilor
15.15-17.15: PARTEA I: Moderator: Prof. univ. dr. emerit Brânduşa Ştefănescu, Vicepreşedinte, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional
Bogdan Olteanu, Preşedinte, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional: Cuvânt de deschidere
– Prof. univ. dr. Monna Lisa Belu Magdo: Câteva aspecte de noutate aduse de Noul Cod de procedură civilă în procedura arbitrală
– Prof. univ. dr. emerit Brânduşa Ştefănescu, Vicepreşedinte, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional: Consideraţii privind constituirea instituţiilor permanente de arbitraj în lumina Noului Cod de procedură civilă
– Prof. univ. dr. Marian Nicolae: Aplicarea în timp a Regulilor de procedură arbitrală
– Av. Cosmin Vasile: Excepţiile privind existenta şi validitatea convenţiei arbitrale. Regim juridic si noutăţi în comparaţie cu reglementarea anterioară
17.15-17.45: Pauză de cafea
17.45-19.30: PARTEA a II-a: Moderator: Prof. univ. dr. emerit Brânduşa Ştefănescu, Vicepreşedinte, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional
– Prof. univ. dr. Smaranda Angheni, membru, Colegiul Curţii de Arbitraj Internaţional: Specificitatea sesizării instanţei Curţii de Arbitraj
– Lect. univ. dr. Vlad Peligrad: Câteva aspecte privind arbitrajul în materia imobiliară – Av. Dr. Alexandru Suciu: Excepţia de arbitraj
– Conf. univ. dr. Brînduşa Vartolomei: Observaţii critice cu privire la reglementarea motivelor acţiunii în anulare a unor încheieri pronunţate în procedura arbitrală
– Judecător Cezar Hîncu, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României: Acţiunea în anulare în lumina Noului Cod de procedură civilă
– Lect. univ. dr. Radu Bogdan Bobei: Conceptul „arbitrajul internaţional”. Perspectiva Codului de procedură civilă român

Marţi, 17 decembrie 2013:
14.00-14.15: Înregistrarea participanţilor
14.15-16.00: PARTEA I: Moderator: Lect. univ. dr. Bazil Oglindă, Secretar ştiinţific, Colegiul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional
– Lect. univ. dr. Bazil Oglindă, Secretar ştiinţific, Colegiul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional: Despre validitatea şi caracterul operant al clauzelor compromisorii încheiate de stat, autorităţile publice şi alte persoane juridice de drept public în contextul Noului Cod de procedură civilă şi al legislaţiei speciale aplicabile
– Av. Dr. Gheorghe Florea, Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România: Limitele dreptului avocatului de exercitare a actelor procesuale de dispoziţie în procedura arbitrală
– Av. Dr. Tudor Chiuariu, Preşedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului României: „Ceea ce s-a cerut”. Formularea pretenţiilor, potrivit regulamentelor unor instituţii de arbitraj. Implicaţii practice pentru limitele învestirii tribunalului arbitral şi pentru soluţiile pronunţate în cauză, din perspectiva motivului de anulare prevăzut de art. 608, alin. 1, lit. f Noul Cod de procedură civilă
– Prof. univ. dr. Viorel Roş, membru, Colegiul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional: Revocarea, recuzarea, abţinerea şi înlocuirea arbitrilor
– Prof. univ. dr. Ştefan Deaconu: Excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în faţa instanţelor de arbitraj comercial
16.00-16.30: Pauză de cafea
16.30-18.30: PARTEA a II-a: Moderator: Lect. univ. dr. Bazil Oglindă, Secretar ştiinţific, Colegiul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional
– Av. Dr. Sonia Florea: Probleme privind arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală
– Lect. univ. dr. Angelica Roşu: Coexistenţa clauzei de mediere cu clauza de arbitraj. Efecte juridice
– Lect. univ. dr. Cristina Florescu: Mijloace de eficientizare în gestionarea procedurii arbitrale
– Lect. univ. dr. Claudiu-Paul Buglea: Cine se poate adresa Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii (CIRDI), pentru rezolvarea pe cale arbitrală a unui litigiu?

DETALII ÎNSCRIERE:
Taxa de participare: 200 lei
Data limită pentru înscriere: 12 decembrie 2013
Plata taxei de participare se face în contul Camerei de Comerţ şi Industrie a României: Raiffeisen Bank SMB RO31RZBR0000060002407957
Pe ordinul de plată se menționează numele participantului şi denumirea conferinţei
Formularul de înregistrare completat se trimit prin e-mail la: arbitration@ccir.ro sau fax la: 021 319.01.26
Cei interesați pot solicita informații suplimentare la telefon: 021 319 01 52 sau e-mail: arbitration@ccir.ro
Consiliul de Conducere al INPPA a decis să acorde 15 puncte de pregătire avocaților care participă la conferință.

Decizia CCR 460/2013 cu privire la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre autoritatea judecatoreasca si autoritatea legiuitoare

Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 460 din data de 13.11.2013 referitoare la sesizarea formulata de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre autoritatea judecatoreasca, reprezentata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe de o parte, si autoritatea legiuitoare, reprezentata de Senatul Romaniei, pe de alta parte, a fost publicata in Monitorul Oficial nr.762 din data de 9 decembrie.

Din opinia concurenta formulata de judecatorul Valer Dorneanu reiese ca acesta este de acord cu solutia pronuntata de Curtea Constitutionala prin Decizia nr.460 din 13 noiembrie 2013, in sensul constatarii existentei unui conflict juridic de natura constitutionala intre autoritatea judecatoreasca, pe de o parte, reprezentata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, si autoritatea legiuitoare, pe de alta parte, reprezentata de Senatul Romaniei, conflict declansat prin omisiunea acestuia din urma de a finaliza procedura parlamentara cu privire la sesizarea Agentiei Nationale de Integritate referitoare la constatarea demiterii de drept din calitatea de senator a domnului Mora Akos Daniel, ca urmare a pronuntarii Deciziei nr.6.289 din 24 septembrie 2013 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, irevocabila, cu consecinta mentinerii ca legal si temeinic a Raportului de evaluare intocmit in cauza de Agentia Nationala de Integritate.

Judecatorul motiveaza pozitia sa astfel:
“Apreciez ca fiind justificata argumentatia cuprinsa in prezenta decizie doar cu privire la existenta conflictului juridic de natura constitutionala.
Astfel, potrivit dispozitiilor art.183 alin.(1) din Regulamentul Senatului, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului avea obligatia de a intocmi un raport cu privire la cazul de incompatibilitate sesizat, urmand ca acest raport sa fie supus votului Plenului Senatului, potrivit proiectului ordinii de zi a sedintelor Senatului si programului de activitate intocmit, in temeiul art.36 alin.(1) lit.h) din Regulamentul Senatului, de Biroul permanent al Senatului. Or, in fapt, raportul respectiv, redactat sub forma unui punct de vedere, nu a fost supus votului Plenului Senatului, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari fiind cea care a stabilit, in afara atributiilor sale regulamentare (actio ultra vires), ca nu este de competenta Senatului a se pronunta cu privire la aplicarea unor sanctiuni ori interdictii pentru incalcarea obligatiilor legale referitoare la starea de incompatibilitate care nu se refera la mandatul de senator.

Contrar insa celor retinute prin Decizia nr.460 din 13 noiembrie 2013, apreciez ca nu este necesara declansarea, in Parlamentul Romaniei, a procedurii legislative in scopul adoptarii unei legi prin care sa se interpreteze dispozitiile art.25 alin.(2) din Legea nr.176/2010.

Dispozitiile legale mentionate sunt suficient de clare sub aspectul continutului si al intentiei legiuitorului, astfel ca nu necesita o interpretare legala. Potrivit acestora, „persoana eliberata sau destituita din functie potrivit prevederilor alin.(1) sau fata de care s-a constatat existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu exceptia celor electorale, pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului. Daca persoana a ocupat o functie eligibila, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului. In cazul in care persoana nu mai ocupa o functie sau o demnitate publica la data constatarii starii de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdictia de 3 ani opereaza potrivit legii, de la data ramanerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti de confirmare a existentei unui conflict de interese sau a unei stari de incompatibilitate”.

Specificul dispozitiilor art.25 alin.(2) din Legea nr.176/2010 rezida in reglementarea sanctiunii constand in decaderea din dreptul persoanei eliberate sau destituite din functie ca urmare a savarsirii abaterii disciplinare prevazute la alin.(1) (fapta persoanei cu privire la care s-a constatat ca a emis un act administrativ, a incheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu incalcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate) de a mai exercita o functie sau o demnitate publica ce face obiectul prevederilor Legii nr.176/2010, o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului. Aceasta interdictie de 3 ani priveste orice functie sau demnitate dintre cele prevazute de Legea nr.176/2010, cu exceptia celor electorale. Pentru situatia in care functia in exercitarea careia persoana in cauza a declansat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese are caracter eligibil, legiuitorul precizeaza, in teza a doua a alin.(2), ca respectiva persoana nu mai poate ocupa aceeasi functie, prin aceasta intelegandu-se functia concreta, si nu tipul sau categoria ei.

Aceasta interpretare are la baza sensul literal si gramatical al notiunilor folosite de legiuitor la redactarea textului in discutie, coroborarea acestuia cu alte norme juridice incidente in materie, precum si intentia legiuitorului, care trebuie sa respecte, totodata, cadrul constitutional referitor la dreptul de a alege si de a fi ales — art.36 si art.37 din Legea fundamentala. Daca legiuitorul ar fi dorit o extindere a efectelor sanctiunii, ar fi utilizat termeni, sintagme generice de tipul „orice alta functie publica”, „o functie sau demnitate publica similar” etc., notiuni consacrate de altfel in astfel de situatii si utilizate si in legea invocata.

Ratiunea pentru care legiuitorul a exclus functiile electorale din sfera celor care, desi sunt cuprinse in obiectul de reglementare al Legii nr.176/2010, nu pot fi supuse aceluiasi regim juridic sub aspectul interdictiei ocuparii, pe o perioada de 3 ani, de catre aceeasi persoana asupra careia s-a constatat existenta starii de incompatibilitate sau a unui conflict de interese, consta in faptul ca de esenta functiei sau demnitatii electorale/eligibile este mandatul persoanei care a candidat la alegeri locale, parlamentare etc., mandat obtinut ca urmare a exercitarii dreptului de vot al cetatenilor si a intrunirii majoritatii cerute de lege, dupa caz. Singurele limite prevazute de art.37 din Constitutie cu privire la exercitarea dreptului de a fi ales se refera la varsta minima a prezumtivului candidat, la capacitatea acestuia de a-si exercita dreptul de vot in conditiile art.36 din Constitutie, la conditiile prevazute de art.16 alin.(3) din aceasta cu privire la ocuparea functiilor si demnitatilor publice, civile sau militare, in conditiile legii, de catre persoane care au cetatenia romana si domiciliul in tara, precum si la categoriile de persoane prevazute la art.40 alin.(3), care nu pot face parte din partide politice (judecatorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organica).

Or, examinand cadrul legal incident in materia functiilor elective (Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.196 din 13 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.333 din 17 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare), se observa ca interdictia legala referitoare la dreptul de a fi ales vizeaza persoanele lipsite de drepturile electorale, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva, si este reglementata din perspectiva pedepsei complementare specifice dreptului penal, constand in interdictia temporara a exercitarii unor drepturi, in speta drepturi electorale.

Or, in cazul Legii nr.176/2010, ne aflam intr-un alt domeniu, ce nu poate fi supus prin analogie regimului juridic specific dreptului penal si sanctiunilor penale. Interdictia de a mai exercita, timp de 3 ani, o functie sau o demnitate publica, cu exceptia celor electorale, este o sanctiune cu natura aparte si care intervine suplimentar, in conditiile aratate, alaturi de sanctiunea disciplinara a destituirii sau eliberarii din functie. Fiind angajata in cadrul raspunderii disciplinare, aceasta sanctiune trebuie sa aiba legatura cu circumstantele in care a fost savarsita fapta ce a declansat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese si tocmai de aceea vizeaza aceeasi functie, si nu o alta, atunci cand este vorba de functii sau demnitati eligibile. De altfel, este de esenta oricarei forme a raspunderii juridice ca sanctiunea aplicata sa fie legata de fapta concreta savarsita. Aceasta pare a fi, de altfel, singura solutie acceptabila in situatia in care fapta sau conduita ilicita a fost savarsita in exercitarea unei functii eligibile: interdictia ca, timp de 3 ani, aceeasi persoana sa nu mai poata candida si, implicit, ocupa aceeasi functie, insa aceasta sanctiune nu se poate extinde asupra tuturor functiilor sau demnitatilor electorale fara a depasi limitele exercitarii dreptului de a fi ales prevazute de art.37 din Constitutie.

In concluzie, apreciez ca, pentru aplicarea dispozitiilor art.25 alin.(2) din Regulamentul Senatului nu este necesara interpretarea legala a acestora prin reglementarea unei legi de interpretare, textul in discutie continand norme clare, acesta urmand a fi interpretat, in cadrul procedurii parlamentare regulamentare, in sensul si spiritul sau.”
Sursa: infolegal.ro