Arhive etichetă: programul prima casa

OUG privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă” a suferit modificări

În Monitorul Oficial nr. 176 din 13 martie 2015 a fost publicată O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri.

În cadrul actului normativ se arată:

Articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Creanţele rezultate din garanţiile acordate şi plătite instituţiilor de credit în cadrul Programului sunt asimilate creanţelor bugetare a căror recuperare se efectuează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

Dacă creanţa statului nu a fost acoperită integral, fie ca urmare a distribuirii preţului potrivit alin. (102), fie în cazul în care bunul nu a putut fi valorificat potrivit legii, atunci, în scopul realizării integrale a creanţei, organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Prin excepţie, beneficiarul Programului care deţine o locuinţă achiziţionată sau construită în cadrul Programului poate achiziţiona sau construi o nouă locuinţă în cadrul Programului cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

  • noua locuinţă care se achiziţionează sau construieşte în cadrul Programului să aibă suprafaţa utilă mai mare decât a locuinţei achiziţionate sau construite iniţial în cadrul Programului sau valoarea noii locuinţe rezultată din raportul de evaluare să fie mai mare decât valoarea evaluată la momentul acordării creditului pentru locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului;
  • locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului să fie înstrăinată prin vânzare-cumpărare cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuinţe;
  • creditul acordat iniţial în cadrul Programului să fie lichidat până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuinţe în cadrul Programului sau să fie refinanţat prin acordarea celui de-al doilea credit în cadrul Programului pentru dobândirea sau construirea unui imobil care să îndeplinească condiţiile prevăzute la lit. a);
  • la data solicitării celui de-al doilea credit, beneficiarul Programului persoană fizică declară pe propria răspundere fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, respectiv cea achiziţionată sau construită în cadrul Programului pe care urmează să o înstrăineze cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuinţe care va fi achiziţionată sau construită în cadrul Programului, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia o locuinţă, dobândită sau construită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp şi o a doua locuinţă, respectiv cea achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului, pe care o va înstrăina cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuinţe care va fi achiziţionată în cadrul Programului.

La data lichidării sau refinanţării creditului acordat iniţial în cadrul Programului, se radiază ipoteca în favoarea statului şi a finanţatorului, privilegiul finanţatorului, precum şi interdicţiile de înstrăinare şi grevare cu sarcini asupra imobilului achiziţionat sau construit iniţial în cadrul Programului.

În baza contractului de garantare aferent celui de al doilea credit, asupra noii locuinţe se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi interdicţia de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de plată a noii garanţii de către finanţator.

În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a noii garanţii de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii — S.A. — I.F.N., în temeiul contractului de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală conform dispoziţiilor Codului civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.

Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Obligaţiile conducătorului entităţii publice în domeniul controlului intern/managerial; cerinţele controlului intern/managerial

Conducătorul entităţii publice trebuie să asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea şi perfecţionarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor şi criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerinţele generale şi specifice de control intern/managerial.

Conducătorul entităţii publice elaborează anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, care se transmite Secretariatului General al Guvernului.

Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului conducătorului entităţii publice asupra sistemului de control intern/managerial prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.

Secretariatul General al Guvernului prezintă Guvernului, până la sfârşitul semestrului I al anului curent, pentru anul precedent, un raport privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul instituţiilor publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului oricărui fond special.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanţelor Publice, în cursul anului 2015, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1.290.000 mii lei, pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007—2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, în următoarele condiţii:

  • dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului;
  • perioadă de rambursare: până la 15 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral;
  • termen-limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice a documentelor prevăzute la alin. (11) pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 1 octombrie 2015;
  • limita de îndatorare: exceptat.

După alineatul (2) al articolului 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%.

Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

După numirea în funcţie, poliţiştii locali care au atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi cei cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere, proveniţi din structurile poliţiei comunitare, sunt obligaţi ca, în termen de 6 ani, să urmeze un program de formare iniţială organizat într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană personalului poliţiei locale conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Sursa: infolegal.ro

Prima Casă: Fonduri mari, clienţi puţini

Programul beneficiază în acest an de garanţii de aproape 2 miliarde de lei, din care 740 milioane de lei sunt fonduri neacordate în 2013

Anul trecut s-au acordat doar 25.500 de garanţii, cu o valoare medie mult sub plafonul de 60.000 de euro
Ofertele concurente din bănci, scăderea continuă a preţurilor din imobiliare şi trecerea de la euro la lei, printre motivele care frânează programul

Programul Prima Casă continuă şi în 2014 primind din partea statului fonduri de garantare de aproape 2 miliarde de lei, în condiţiile în care fondurile alocate în 2013 nu au fost suplimentate.
Potrivit unui comunicat remis de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), anul trecut a acordat circa 25.500 de garanţii, însă valoarea medie a fost de aproximativ 37.000 de euro, cu mult sub plafonul de 60.000 de euro, garantat de la stat.
Din cele aproape 2 miliarde de lei, Guvernul a aprobat un plafon de 1,2 miliarde de lei, similar cu cel alocat în 2013, iar circa 740 de milioane de lei sunt fonduri neutilizate în 2013. Astfel, aproape 40% din fondurile disponibile în acest an provin din bugetul alocat anul trecut.
„Beneficiarii Programului Prima Casă vor avea la dispoziţie în anul 2014 un plafon de garanţii de 1,2 miliarde de lei, la care se adaugă suma rămasă nealocată şi/sau neutilizată din plafonul pentru anul 2013 în valoare de circa 740 milioane lei, din care circa 495 milioane pentru achiziţia locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL). Garanţiile vor fi acordate şi plătite numai în monedă naţională”, se arată în comunicatul FNGCIMM.
Anul trecut, statul a suplimentat în luna iulie, cu 1 miliard de lei, plafonul iniţial alocat în 2013, însă piaţa nu a mai putut absorbi decât 260 de milioane de lei, aproximativ 20% din nivelul de 1,2 miliarde de lei stabilit la începutul anului 2013.
Managing partenerul companiei G3 Imobiliare, Marian Păduraru, afirmă că anunţul de epuizare a fondurilor alocate de la mijlocul anului trecut a fost o „poveste care să-i grăbească pe oameni să meargă la bănci să ia credite”. Acesta a explicat, pentru Curierul Naţional, că sunt mai multe motive din care fondurile din 2013 nu au fost epuizate. „În primul rând, după cum bine ştim cu toţii, piaţa imobiliară din România nu o duce bine, iar românii nu se înghesuie să-şi cumpere locuinţe. Un alt motiv este şi acela că băncile oferă pachete de creditare similare şi care concurează foarte bine cu Prima Casă. Oamenii ajung în bănci, iar când intră în bancă cere mai întâi Prima Casă, dar o parte din ei sunt atraşi de pachetele oferite de bănci şi renunţă la Prima Casă”, a explicat el.
Alina Necula, head of marketing & sales în cadrul dezvoltatorului imobiliar Adama, semnala la finele anului trecut faptul că băncile au reuşit să scoată pachete de creditare care fac concurenţă programului guvernamental. „În ultima perioadă, acest sector transmite semnale pozitive – dobânda la creditele în lei este în scădere, băncile au început să pună la dispoziţia clienţilor pachete de credite standard care concurează cu succes rata lunară a unui credit prin programul Prima Casă”, declara Alina Necula, pentru Mediafax.

Trecerea de la euro la leu a blocat piaţa

O altă cauză a fost decizia de trecere de la euro la leu, care a creat o serie de probleme. „Această schimbare i-a afectat în special pe cei care au plătit avansul în euro pentru case care urmau să fie finalizate spre finalul anului, iar când a mers la bancă să ia creditul a constatat că nu mai primeşte la fel de mulţi bani cât îşi calculase. Astfel au fost nevoiţi să mai scoată bani din buzunar pentru a plăti diferenţa care s-a pierdut din trecerea de la euro la leu. Nu a fost o decizie inspirată aceasta de a schimba regulile la mijlocul anului”, este de părere Păduraru.
La finele lunii decembrie, Gabriel Voicu, director new homes în cadrul Coldwell Banker Affiliates of Romania, companie de consultanţă imobiliară pe segmentul rezidenţial, afirma că trecerea pe lei a afectat imediat cererea. „Trecerea Primei Case pe finanţări în lei a dus la o scădere imediată a cererii, ceea ce de altfel s-a întâmplat cam la fiecare etapă nouă a programului. Ulterior, în noiembrie-decembrie, lucrurile s-au mai aşezat şi pe anumite segmente de piaţă şi anumite proiecte, nivelul cererii a revenit la valorile iniţiale”, a explicat Voicu, citat de Mediafax.

„Nicio bancă nu o să dea creditul de 60.000 de euro”

Potrivit reprezentantului G3 Imobiliare, un alt motiv al sumelor reportate şi a valorii medii mici a creditelor este şi aceea că băncile nu oferă credite până la limita permisă de program. „Băncile oferă credit pentru 75% din valoarea unui activ, iar nicio bancă nu o să ofere credit de 60.000. Un alt motiv pentru valoarea mică a creditelor este şi faptul că băncile evaluează imobilele sub preţul pieţei. Mai mult, când s-a trecut la lei, s-a schimbat şi modul de evaluare. Chiar noi am avut un exemplu, în care acelaşi apartament a fost reevaluat de aceeaşi bancă, iar preţul evaluat în lei este cu echivalentul a 7.000 de euro mai puţin. Nu ne-au explicat de ce, ne-au spus doar ca aşa le-a dat”, ne-a mai spus Marian Păduraru.

Prima Casă va fi motorul pieţei şi în 2014

Prima Casă a fost un program benefic pentru piaţa imobiliară din România în ultimii ani. De aceeaşi părere este şi reprezentantul G3 Imobiliare, care crede că fondurile acordate pentru acest an sunt suficiente, ţinând cont de ce s-a întâmplat anul trecut. „Programul Prima Casă trebuie să continue. A fost motorul pieţei şi în 2013, va fi motorul pieţei şi în 2014. Dacă va fi oprit, atunci piaţa s-ar bloca complet pentru câteva luni, până când oamenii vor afla de pachetele de creditare oferite de bănci. Dar chiar dacă vor fi epuizate fonduri, sunt convins că acestea vor fi suplimentate, iar programul va continua”, a afirmat Marian Păduraru.

Locuinţele cu două camere s-au încadrat cel mai bine în program şi în 2013

În anul 2013 s-au acordat circa 25.500 garanţii, înregistrându-se un ritm mediu al solicitărilor de garantare de circa 100 dosare/zi. Valoarea medie a unei finanţări a fost de aproximativ 37.000 euro.
Potrivit comunicatului FNGCIMM, beneficiarii programului au preferat achiziţionarea locuinţelor de două camere în procent de peste 51%, în topul judeţelor la nivel naţional menţinându-se Bucureşti, Cluj, Ilfov, Timiş şi Constanţa.
Potrivit reprezentantului G3 Imobiliare, în 2013 au existat diferenţe faţă de alţi ani în ceea ce priveşte dimensiunile imobilelor, condiţii în care şi apartamentele au fost mai ieftine. „Dacă înainte se dădeau apartamente cu 2-3 camere cu suprafeţe de 55-60 de metri pătraţi utili, acum suprafeţele au coborât la 45-50 de metri. Deci vorbim de apartamente mici şi care au şi preţuri mai mici”, a explicat Păduraru.

În acest an se pot înscrie finanţatori noi

Pe lângă cele 16 bănci care au acordat credite în anul 2013, în 2014 se vor putea înscrie în program noi finanţatori, cu condiţia ca aceştia să-şi desfăşoare activitatea de creditare a persoanelor fizice pe baza reglementărilor validate de Banca Naţională a României”, se menţionează în comunicat.
Sursa: Curierul national