Arhive etichetă: Ministerul Finantelor Publice

Infiintati locuri de munca? Puteti depune cereri pentru ajutor de stat

Ministerul Finantelor Publice (MFP) anunta deschiderea unei noi sesiuni de inregistrare a Cererilor de acord pentru finantare in baza HG nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, care se va desfasura in perioada 02 – 27.02.2015, cu posibilitatea prelungirii in conditiile legii, bugetul total alocat sesiunii fiind de 450 milioane lei, potrivit unui comunicat al MFP.

In prima sesiune de inregistrare a cererilor de acord pentru finantare in baza acestei scheme de ajutor de stat, derulata in perioada 22 septembrie – 28 noiembrie 2014, au fost inregistrate 49 de cereri, in valoare de 207,9 milioane de lei.

Din totalul firmelor, 30 de intreprinderi, care vor crea 3.724 de locuri de munca, au fost selectate pentru etapa a doua de evaluare.

„Este vorba despre acordarea unui ajutor de stat de maxim 50% din costurile salariale totale ale companiilor care creeaza minim 10 noi locuri de munca.

Aceasta schema de ajutor de stat va conduce la crearea a 3.724 de noi locuri de munca”, a explicat ministrul Finantelor Publice, Darius Valcov, citat de Agerpres.

In decembrie 2014, in baza schemei de ajutor de stat, au fost depuse doua cereri de acord pentru finantare pentru investitii in valoare totala de 244,3 milioane de lei, care vor determina crearea a peste 800 de locuri de munca, ajutorul de stat solicitat fiind de 112,4 milioane de lei.
Sursa: manager.ro

MFP estimează crearea a 20.000 de locuri de muncă în 2015 prin măsuri de ajutor de stat

În 2015, politica ajutorului de stat va duce la crearea a cel puțin 20.000 de noi locuri de muncă prin două scheme de ajutor de stat, după cum a declarat joi ministrul Finanțelor Publice, Darius Vâlcov, la finalul întâlnirii cu premierul Victor Ponta la sediul MFP.

Vâlcov a precizat că la jumătatea lunii februarie vor fi semnate la Guvern acorduri cu 30 de companii, care vizează crearea a 3.000 de noi locuri de muncă, în urma solicitărilor depuse până acum.

Cele două scheme de ajutor de stat la care a făcut referire oficialul MFP sunt multianuale și autoritățile estimează circa 1.700 de companii beneficiare pentru prima schemă, care va duce la crearea a 35.000 locuri de muncă și 150 de beneficiari pentru cea de-a doua schemă de ajutor de stat.
Sursa: agerpres.ro

Noul Cod Fiscal de la 1 ianuarie 2015! Un proiect MFP aduce modificari importante!

In data de 5 decembrie, Ministerul Finantelor a dat publicitatii proiectul de Ordonanta de Urgenta care aduce mai multor modificari in Codul fiscal, valabile de la 1 ianuarie 2015.In prim plan se afla o modificari importanta, referitoare la faptul ca acciza nu va mai depinde de cursul euro, fiind prelungit totodata cu un an termenul de modificare a nivelului redeventelor.

In acelasi timp, se mai doreste si eliminarea obligatiilor privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla si a celor referitoare la completarea Registrului – jurnal de incasari si plati si a Registrului-inventar, anunta HotNews.ro, pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si venituri din activitati agricole.

In acelasi timp, proiectul MFP propune ca din Codul fiscal sa fie eliminat , pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura a prevederilor referitoare la obligatiile privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla si a celor referitoare la completarea Registrului – jurnal de incasari si plati si a Registrului-inventar.Cu toate acestea, se precizeaza ca Registrul de Evidenta Fiscala va fi obligatoriu de completat.

Mai mult, de la 1 ianuarie 2014, conform proiectului MFP, companiile care furnizeaza servicii pe cale electronica, servicii telecom, radio si tv catre consumatori vor colecta TVA din Statul Membru in care este stabilit beneficiarul.

In acelasi timp, conform proiectului, de la 1 ianuarie 2015 nivelul accizelor va fi exprimat in lei pe unitatea de masura utilizand nivelul in lei practicat in anul 2014. Incepand cu anul 2016, nivelul astfel obtinut se actualizeaza anual cu cresterea preturilor de consum, din ultimele 12 luni, calculata in luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, comunicata oficial de Institutul National de Statistica pana la data de 15 octombrie.
Sursa: http://e-juridic.manager.ro

Piaţa de capital – noi reglementari

Ministerul Finanţelor Publice a postat pe site, la rubrica Transparenţă decizională, o nouă variantă a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, care include propuneri şi observaţii rezultate din procesul de consultare publică şi interinstituţională.

Cele mai importante aspecte ale proiectului de lege, conform variantei postate astăzi pe site, vizează

1.Creşterea bazei de investitori instituţionali din România, precum şi motivarea investiţiilor în instrumente financiare listate.

Potrivit proiectului de lege, niciun acţionar al unui operator de piaţă nu va putea deţine, direct sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, mai mult de 20% din totalul drepturilor de vot. Orice achiziţie de acţiuni ale operatorului de piaţă, care conduce la o deţinere de 20% din totalul drepturilor de vot, este notificată operatorului de piaţă în termenul stabilit prin reglementările A.S.F. şi este supusă în prealabil aprobării A.S.F. De asemenea, orice înstrăinare de acţiuni ale operatorului de piaţă este notificată operatorului de piaţă şi A.S.F., în termenul prevăzut de reglementările emise de A.S.F.

2.Proiectul de act normativ prevede ca Depozitarul central să furnizeze emitenţilor informaţiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate, putând presta servicii pentru îndeplinirea obligaţiilor emitentului faţă de deţinătorii de valori mobiliare, inclusiv în ceea ce priveşte distribuirea de dividende.

3. Proiectul de act normativ include, totodată, o serie de modificări care au scopul de a simplifica regimul ofertelor publice şi al listărilor de acţiuni şi obligaţiuni, precum şi de a creşte transparenţa tranzacţiilor pe piaţa de capital.

Exemple de reglementări care duc la creşterea transparenţei:

Orice informaţie difuzată oral sau în scris, inclusiv în format electronic, în ceea ce priveşte oferta publică sau admiterea la tranzacţionarea pe o piaţă reglementată, chiar dacă aceasta nu are caracter publicitar, trebuie să concorde întotdeauna cu informaţiile conţinute în prospectul/documentul de ofertă.

Orice formă de publicitate care incită la acceptarea ofertei publice, făcută cu prezentarea ofertei ca beneficiind de avantaje sau de alte calităţi decurgând din decizia A.S.F. de aprobare a documentului/prospectului, constituie dol prin publicitate abuzivă sau mincinoasă, care viciază tranzacţiile probate ca fiind motivate de o asemenea prezentare.

Anunţul de ofertă publică va conţine informaţii privind modalităţile prin care documentul de ofertă este disponibil publicului.

Oferta publică de cumpărare devine obligatorie la data la care este publicat anunţul şi documentul de ofertă, iar în cazul ofertei publice de vânzare de valori mobiliare de la data la care este publicat prospectul, potrivit reglementărilor aplicabile. Prospectul sau documentul de ofertă trebuie să fie disponibil publicului ulterior aprobării acestuia de către A.S.F., în forma şi având conţinutul în care a fost aprobat.

4.Proiectul de actul normativ vizează, totodată, protejarea acţionarilor minoritari în cazul majorărilor de capital, în vederea stimulării emisiunii de instrumente financiare convertibile/cu drept de subscriere de acţiuni.

În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar sau în natură, ridicarea dreptului de preferinţă a acţionarilor de a subscrie noile acţiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă acţionari reprezentând cel puţin 3/4 din capitalul social subscris, şi cu votul acţionarilor care deţin cel puţin 2/3 din drepturile de vot.

5.O altă modificare este menită să faciliteze posibilitatea acţionarilor străini de a-şi exercita drepturile în cadrul AGA, în aceleaşi condiţii ca şi acţionarii români.

Astfel, reprezentarea acţionarilor în AGA se va putea face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de împuternicire specială, acordată pentru o singură adunare generală a acţionarilor şi cuprinzând instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului.

În situaţiile expres prevăzute prin reglementările emise de A.S.F., reprezentarea acţionarilor în AGA se va putea face şi pe baza unei împuterniciri valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi trei ani, permiţând reprezentantului să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale unei societăţi sau ale mai multor societăţi, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client.

Proiectul de act normativ menţionează, de asemenea, situaţiile în care acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor pe baza unei împuterniciri de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese, reglementare conformă normelor europene. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condiţiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi.

Proiectul de act normativ introduce şi reglementări privind simplificarea procedurilor de vot prin corespondenţă.

6.Proiectul de lege propune, de asemenea, reducerea termenului de plată a dividendelor. În cazul în care adunarea generală a acţionarilor nu stabileşte data plăţii dividendelor, acestea se plătesc în termen de maximum 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acţionarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial, dată de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere. Propunerea este făcută pentru eficientizarea procesului de plată a dividendelor.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital urmează să fie înaintat spre analiză şi adoptare Guvernului, iar, ulterior, spre dezbatere şi aprobare Parlamentului.

Sursa: legalmagazin.ro

Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi se afla in dezbatere publica

NORME DE APLICARE

la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 66 din 15 octombrie 2014

privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ART 1.

 • Prezentele norme au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, şi reglementează modul de acordare a garanţiilor în numele şi în contul statului de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A – IFN, denumit în continuare FNGCIMM, aferente creditelor acordate persoanelor fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru achiziţia de autoturisme noi în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, denumit în continuare Programul, de către instituțiile de credit sau instituțiile financiare nebancare eligibile.
 • Programul, definit ca program guvernamental, are următoarele caracteristici:
  1. caracter naţional, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întregul teritoriu al ţării;
  2. caracter social, reprezentat de intervenţia statului în procesul de garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru achiziţia unui autorturism nou.
 • Pentru anul 2014, plafonul total al garanțiilor care pot fi emise potrivit art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 este de 50.000.000 lei.
 • N.G.C.I.M.M. este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P.
 • Sursa de plată a garanţiilor emise în numele şi în contul statului este fondul de risc.
 • Costul total al finanţărilor acordate în cadrul Programului se compune din rata dobânzii ROBOR la 6 luni plus o marjă de maximum 3 % pe an; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M. şi recuperate de la beneficiar, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de finanţare (de exemplu: costurile aferente asigurării autoturismului, costurile legate de efectuarea înregistrărilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare etc.).
 • Finanţatorii sunt obligaţi să menţină condiţiile de creditare prevăzute la alin. (6) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile programului.
 • Formalităţile de înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului achiziționat în cadrul programului prevăzută de art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, a ipotecii asupra creantelor rezultand din polițele de asigurare precum și a ipotecii asupra contului deschis de beneficiar la finanțator constituite în favoarea statului român, prin M.F.P. si a finantatorilor, se efectuează de către finanţatori.
 • F.P., în parteneriat cu F.N.G.C.I.M.M., şi finanţatorii acceptaţi în Program implementează măsurile reglementate de prezentele norme pe baza unor instrucţiuni generale elaborate de către F.N.G.C.I.M.M..

CAPITOLUL II

Definiţii

ART 2.

În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. condiţiile programului – criteriile de eligibilitate şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii şi finanţatorii pe toată perioada de implementare a programului şi de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul acestuia, descrierea, acordarea, monitorizarea şi plata garanţiei;
 2. finanţare garantată pentru tineri – credit acordat persoanelor fizicecu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani (inclusiv) la data aprobării creditului , exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în factura proforma, garantat în procent de maximum 50%;
 3. finanţare garantată – credit acordat persoanelor fizice cu vârsta de peste 36 ani (inclusiv) la data aprobarii creditului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 90% din preţul de achiziţie prevăzut în factura proforma, garantat în procent de maximum 40%;
 4. convenţie privind implementarea programului – document-cadru, prevăzut la art.6 din O.U.G. nr.66/2014, încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM, care cuprinde, în principal, termenii şi condiţiile mandatului acordat FNGCIMM şi clauze privind drepturile şi obligaţiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor acordate în cadrul programului;
 5. instrucțiuni generale – document-cadru aprobat de FNGCIMM în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care stabileşte cadrul general aplicabil finanţatorilor în privinţa gestionării garanţiilor în cadrul Programului;
 6. soldul finanţării garantate – soldul finanţării (principalului) exigibil la data cererii de plată a garanţiei;
 7. valoarea garanţiei – valoarea menţionată în contractul de garantare al cărei nivel acoperă soldul finanţării garantate (principalului) în procent de maximum 50% în cazul beneficiarilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani (inclusiv) la data aprobarii creditului, respectiv de maxim 40% în cazul beneficiarilor cu vârsta de peste 36 de ani (inclusiv), exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;
 8. data încetării valabilității contractelor de garantare – data la care încetează răspunderea FNGCIMM în numele şi în contul statului, respectiv:
  1. data rambursării integrale de către beneficiar a finanţării garantate, la termen sau anticipată;
  2. data la care Ministerul Finanţelor Publice plăteşte valoarea de executare a garanţiei; sau
  3. data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către finanţator a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
 9. perioada de valabilitate a garanţiei – perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanţiei şi data încetării valabilității contractelor de garantare.

CAPITOLUL III

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii programului

ART.3

O persoană fizică poate accesa  programul dacă la data aprobării creditului îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul;
 2. la data aprobării creditului îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute la art.2 lit.b) din O.U.G. nr.66/2014 şi respectă condiţiile programului;
 3. face dovada cu declaraţia pe proprie răspundere şi cu copia facturii proforma emise de vânzător că autoturismul care se achiziţionează în cadrul programului este nou, este produs în spaţiul intracomunitar sau provenit din import, îndeplineşte cel puţin cerinţele minime ale standardului EURO 5 , este achiziţionat de la o persoană juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor şi are un preţ de achiziţie care nu depăşeşte suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA. Factura proforma emisă de vânzător va conţine în mod obligatoriu menţiuni referitoare faptul că autoturismul care se achiziţionează în cadrul programului este nou şi se încadrează în cerinţele minime ale standardului EURO 5;
 4. îndeplineşte condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor;
 5. dispune de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a autoturismului nou, în cazul finanţării garantate pentru tineri, respectiv de 10% din preţul de achiziţie în cazul finanţărilor garantate, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a autorturismului nou rezultat din factura proforma şi finanţarea garantată;
 6. se obligă să nu înstrăineze autoturismul nou achizţionat în cadrul programului pe toată durata de valabilitate a garanţiei; în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art.15 poate fi aprobată înstrăinarea autoturismului sau preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra autoturismului, după caz;
 7. se obligă să asigure autoturismul nou achiziţionat din finanţarea garantată printr-o poliţă de asigurare de tip FULL CASCO fără franşiză, care va acoperi cel puţin riscurile totale şi parţiale de furt şi daună; beneficiarul acceptă constituirea unei ipoteci mobiliare asupra drepturilor derivând din poliţa de asigurare în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, pe toată durata finanţării garantate. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a autoturismului, finanţatorul are dreptul de a proceda la încheierea poliţei de asigurare pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar,prin orice modalitate prevăzută de lege, inclusiv prin prin includerea acestora în ratele de credit lunare.

ART.4

 • Persoanele fizice cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani (inclusiv) la data aprobării creditului, care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art.2 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, pot beneficia de credite destinate achiziționării de autoturisme noi cu un avans de minimum 5%, garantate în procent de maximum 50% din finanțarea garantată pentru tineri.
 • Persoanele fizice cu vârsta de peste 36 de ani (inclusiv) la data aprobării creditului, care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art.2 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, pot beneficia de credite destinate achiziționării de autoturisme noi cu un avans de minimum 10%, garantate în procent de maximum 40% din finanțarea garantată.

ART.5

La data achiziționării, beneficiarii au obligația de a încheia o poliță de asigurare tip FULL CASCO pentru autoturismul nou achiziționat în cadrul programului, fără franșiză, care acoperă cel puțin riscurile totale şi parţiale de  furt şi daună . Beneficiarul are obligația cesionării drepturilor derivând din polițele de asigurare în favoarea statului roman, prin Ministerul Finanțelor Publice și finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare și a plății primei de asigurare pe toată durata de valabilitate a creditului garantat în cadrul programului.

CAPITOLUL  IV

Criteriile de eligibilitate şi condiţiile programului pentru finanţatori

ART.6

Criteriile de eligibilitate pentru finanţatorii care acordă credite garantate pentru achiziţionarea unui autoturism nou în cadrul programului sunt următoarele:

 1. se încadrează în categoria instituţiilor de credit sau instituţiiilor financiare nebancare înscrise în Registrul Special al IFN –urilor gestionat de Banca Națională a României,
 2. au acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean;
 3. acordă credite în lei destinate achiziționării de autoturisme noi în cadrul programului în favoarea beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate;
 4. costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:
 • rata dobânzii ROBOR la 6 luni plus o marjă de maximum 3 % pe an; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul asigurării, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de administrare datorat FNGCIMM, după caz;
 • comisionul de administrare datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de administrare, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază anual între M.F.P. şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice;
 1. finanţatorii au obligaţia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu ROBOR la 6 luni şi separat a costurilor cu comisioanele;
 2. nu percep comision de rambursare anticipată;
 3. solicită un avans de 5% pentru beneficiarii eligibili cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani(inclusiv), respectiv de 10% pentru beneficiarii cu vârsta de peste 36 ani, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a autoturismului noi conform facturii proforme şi finanţarea garantată;
 4. durata maximă a creditului este de 7 ani;
 5. contractul de credit nu conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia;
 6. au prevăzut în contractul de credit clauze care obligă beneficiarul să depună la finanţator cartea de identitate a autoturismului în original, finanţatorul având obligaţia de elibera copii legalizate ale acesteia la cererea beneficiarului;
 7. acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a ipotecii legale asupra autoturismului nou achiziţionat în cadrul programului, a cesiunii drepturilor derivând din polițele de asigurare, precum și a ipotecii mobiliare asupra contului deschis de beneficiar la finanțator în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., şi a finanţatorului, proporțional cu procentului de garantare Înscrierea ipotecii legale se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale se face în baza acordului M.F.P. şi al finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare.

CAPITOLUL V

Implementarea programului

ART.7

(1) Finanţatorul transmite F.N.G.C.I.M.M., direct sau prin unităţile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garanţiei de stat, după aprobarea finanţării de către structurile sale competente.

(2) Solicitarea de garantare se transmite de către finanţator împreună cu următoarele documente în copie certificată de către bancă pentru conformitatea cu originalul:

 1. documentul de identitate a beneficiarului, precum şi documentele de identitate ale codebitorului/codebitorilor garant/ţi, după caz;
 2. factura proforma emisă de către persoana juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor. Factura proforma emisă de vânzător va conţine în mod obligatoriu menţiuni referitoare faptul că autoturismul care se achiziţionează în cadrul programului este nou şi se încadrează în cerinţele minime ale standardului EURO 5 ;
 3. ultimul certificat anual de atestare fiscală emis de organul fiscal competent, aflat în termenul de valabilitate la data depunerii solicitării de garantare, din care să rezulte că beneficiarul nu are restanţe la plata sumelor datorate bugetului general consolidat. În cazul în care beneficiarul înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat, certificatele amintite sunt însoţite de copiile certificate pentru conformitatea cu originalul a documentelor justificative, prin care aceste debite au fost achitate.
 4. declaraţia beneficiarului pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriului de eligibilitate prevăzut la art.2 lit.b) punctul 1 din O.U.G. nr.66/2014;
 5. declaraţia beneficiarului pe propria răspundere privind achiziţionarea unui autoturism nou conform art.2 lit.a) din O.U.G. nr.66/2014, emisă cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de acordarea a creditului;
 6. rezultatul consultării Biroului de Credite, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 2 lit. b) punctul 3 din OUG nr.66/2014, respectiv faptul că la data solicitării creditului, beneficiarul nu înregistrează restanțe la alte credite bancare, emis cu cel mult 10 zile înainte de data transmiterii solicitării de garantare;

(3) F.N.G.C.I.M.M. analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de instituţia de credit finanţatoare şi potrivit reglementărilor proprii şi prezentelor norme de aplicare comunică finanţatorului decizia sa.

ART.8

 • După aprobarea garanţiei şi achitarea de către beneficiar a comisionului de administrare, N.G.C.I.M.M. transmite instituţiei de credit finanţatoare contractul de garantare în 3 exemplare originale.
 • Contractul de garantare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părţilor, obiectul şi durata contractului, termenii şi condiţiile de acordare şi plată a garanţiei, obligaţiile părţilor, valoarea maximă a garanţiei acordate în monedă naţională, modalitatea de calcul şi termenul de plată al comisionului de administrare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor.

ART.9

Garanţia emisă de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale:

(1) este irevocabilă – furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei;

(2) este necondiţionată – contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, fără însă a depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării restanţei principalului, în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente;

(3) este expresă – protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;

(4) este directă;

(5) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit finanţatoare, realizată în termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare;

(6) acoperă maximum 50% din principal, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de credit;

(7)valoarea garantiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.

ART.10

Beneficiarul se obligă să constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea instituţiei de credit finanţatoare şi a statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare, o ipotecă mobiliară asupra soldului creditor al contului curent/ deschis la instituţia de credit finanţatoare pentru acordarea creditului în cadrul programului, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare.

ART.11

În aplicarea prevederilor art. 4 din OUG nr.66/2014 se acordă reprezentanţilor legali ai instituţiei de credit finanţatoare un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de constituire/înscriere/radiere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a ipotecii legale mobiliare, a cesiunii drepturilor derivând din poliţele de asigurare şi a ipotecii mobiliare asupra contului curent al beneficiarului, în numele şi în contul statului roman, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, în termen de maximum 15 de zile de la data semnării contractului de garantare.

ART.12

Garanţia guvernamentală intră în vigoare la data semnării contractului de garantare şi este valabilă pe durata finanţării garantate.

ART.13

 • Instituţia de credit şi beneficiarul semnează contractul de garantare transmis de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 7 alin. (1).
 • În vederea constituirii garanţiei prevăzute la art. 9 şi a cesiunii drepturilor derivând din poliţele de asigurare a autoturismelor achizţionate în cadrul Programului, finanţatorul şi beneficiarul semnează documentele contractuale privind constituirea ipotecii mobiliare pe conturi şi de cesiune conform normelor interne ale finanţatorului.
 • După verificarea plății avansului de către beneficiar și după semnarea documentelor contractuale prevăzute la alin. (1) şi alin.(2) finanțatorul virează în contul vânzătorului suma aferentă finanţării garantate sau finanţării garantate pentru tineri, după caz.
 • Operaţiunea de predare/primire a unui exemplar original al contractelor de garantare valabil, semnate potrivit prevederilor alin. (1) se efectuează lunar, centralizat, până cel mai târziu la data de 15 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă, pe bază de proces-verbal încheiat între instituţia de credit finanţatoare şi F.N.G.C.I.M.M.

ART.14

F.N.G.C.I.M.M. monitorizează garanţiile acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, acţiuni constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat, pe baza situaţiilor furnizate de către instituţia de credit finanţatoare, conform prevederilor contractului de garantare.

ART.15

Contractul de garantare poate fi modificat prin act adiţional, pe parcursul derulării, numai în cazul în care modificările nu se referă la condiţiile Programului.

ART.16

 • Finanţatorul îşi exprimă acordul în nume şi cont propriu şi în numele şi contul statului pentru preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra autoturismului achiziţionat în cadrul programului de către:
 1. orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novaţie, sub condiţia menţinerii garanţiilor instituite prin lege asupra autoturismului şi cu aprobarea FNGCIMM privind eligibilitatea beneficiarului care preia finanţarea garantată şi autoturismul; sau
 2. unul dintre soţi, ca efect al partajului sau aplicării regimului matrimonial al separaţiei/comunităţii matrimoniale de bunuri, în condiţiile legii;
 • Finanţatorul îşi poate exprima acordul în nume şi cont propriu şi în numele şi contul statului pentru înstrăinarea autorturismului achiziţionat în cadrul programului, sub condiţia achitării integrale a soldului finanţării garantate sau a finanţării garantate pentru tineri, după caz.

ART.17

În cazul în care beneficiarul programului nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată care îi revin în baza contractului de credit, finanţatorul poate solicita executarea garanţiei emise de F.N.G.C.I.M.M. Plata valorii de executare a garanţiei se efectuează din fondul de risc. Colectarea și recuperarea sumelor plătite ca urmare a executării garanţiilor acordate în cadrul programului se realizează de organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ART.18

 • Cererea de plată se depune de către finanţator în perioada de valabilitate a garanţiei, ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, în intervalul cuprins între 60 de zile şi maximum 75 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului înregistrată de beneficiar, împreună cu următoarele documente:
 1. documentul de identitate al beneficiarului şi al codebitorului/codebitorilor garanţi; se transmit cele mai recente documente aflate în posesia inanţatorului, în copie certificată de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul;
 2. cartea de identitate a autoturismului, certificatul de înmatriculare şi talonul autoturismului, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul. Finanţatorul va transmite cele mai recente documente prezentate de beneficiar;
 3. contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 4. un exemplar al contractului de garantare, în original;
 5. copia procesului-verbal de predare-primire a contractului de garantare;
 6. avizul de înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a ipotecii legale mobiliare asupra autorturismului nou achiziționat în cadrul programului, în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor obligaţiilor de plată aferente creditului garantat acordat în cadrul Programului; Avizul trebuie să facă dovada îndeplinirii obligaţiei finanţatorului de a înscrie ipoteca în termenul prevăzut la art.10.
 7. avizul de înscriere a ipotecii mobiliare asupra soldurilor creditoare ale contului curent deschis la instituţia de credit finanţatoare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., precum şi în favoarea instituţiei de credit finanţatoare, proporţional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor creanţelor datorate de beneficiar în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul; Avizul trebuie să facă dovada îndeplinirii obligaţiei instituţiei de credit finanţatoare de a înscrie ipoteca mobiliară în termenul prevăzut la art.10.
 8. copia poliței de asigurare tip FULL CASCO valabilă la data transmiterii cererii de plată a garanției;
 9. avizul de înscriere a ipotecii mobiliare asupra creanţelor băneşti derivând din poliţele de asigurare de tip FULL CASCO în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., precum şi în favoarea finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor creanţelor datorate de beneficiar în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul; Avizul trebuie să facă dovada îndeplinirii obligaţiei finanţatorului de a înscrie ipoteca în termenul prevăzut la art.10.
 10. extrasul contului curent sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul;
 11. extrasul contului de credit al beneficiarului sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, precum şi serviciul datoriei aferent principalului, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul;
 12. notificarea finanţatorului către beneficiar/beneficiari şi codebitor/i garant/garanţi semnatar/semnatari al/ai contractului de garantare cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate şi la data acesteia, însoţită de dovada transmiterii, în copii certificate pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului/rilor şi codebitorului/ilor garant/ţi cu cel puţin 15 zile înainte de data declarării exigibilităţii anticipate;
 13. declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, din care să rezulte îndeplinirea criteriului de eligibilitate prevăzut la art.2 lit. b) subpunctul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, în original, emisă cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de garantare;
 14. declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind achiziţionarea unui autoturism nou conform art.2 lit.a) din O.U.G. nr.66/2014, în original, emisă cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de acordarea a creditului;
 • Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.

ART.19

(1) În termen de cel mult 15 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge cererea de plată.

(2) F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii de către finanţator a tuturor documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzută la art. 18 în perioada de valabilitate a garanţiei.

(3) F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzută la art. 18 sau în afara perioadei de valabilitate a garanţiei.

(4) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică finanţatorului şi M.F.P. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.

(5) F.N.G.C.I.M.M. restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile de restanţă la plata principalului.

(6) Plata garanţiei se face de către M.F.P. într-un cont unic al finanţatorului, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de restanţă a beneficiarului la plata principalului.

(7) Sumele garantate de F.N.G.C.I.M.M. se plătesc finanţatorului de către M.F.P. şi se recuperează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii finanţării garantate, în condiţiile legii.

ART.20

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F.P. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii.

(2) F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, utilizând formularul prevăzut în Anexa nr.3, care se transmite debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1).

(3) Înscrisul prevăzut la alin. (2) împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul – beneficiar al finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare în original se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea colectării şi recuperării creanţei bugetare, în condiţiile legii.

(4) Documentaţia care se înaintează de către FNGCIMM organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală conform prevederilor alin.(3) va cuprinde copia documentului de identitate al beneficiarului/ilor şi/sau codebitorului/ilor garant/ţi, copia poliței de asigurare tip FULL CASCO, copia cărţii de identitate a autoturismului, a certificatului de înmatriculare şi a talonului autoturismului, copia avizului de înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a ipotecii legale mobiliare asupra autorturismului nou achiziționat în cadrul programului, în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare şi copia avizului de înscriere a ipotecii mobiliare asupra creanţelor băneşti derivând din poliţele de asigurare de tip FULL CASCO în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., precum şi în favoarea finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare.

(5) Accesoriile creanţei bugetare, în cazul în care beneficiarul achită cu întârziere creanţa, se calculează în conformitate cu prevederile art.9 alin.(4) din O.U.G. nr.66/2014 de către organelle competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

ART.21

 • Anterior platii de catre MFP, in termen de 1 zi lucrătoare de la încasarea oricărei sume în contul beneficiarului programului ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, finanţatorul transmite solicitarea de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M. va modifica valoarea de executare a garanției printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de admitere/respingere a cererii de plată.
 • Addendum-ul se comunică finanţatorului şi MFP în ziua aprobării acestuia de către FNGCIMM-IFN S.A. pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare să se transmită și documentul în original, cu respectarea unui termen de 2 zile lucrătoare necesare efectuării plății de către MFP și fără a se depăși termenul maxim de 5 zile calendaristice prevăzut la art.18 alin.(5) pentru efectuarea plăţii garanţiei.
 • Finanțatorul poate aproba retragerea cererii de plată în condițiile prevăzute în normele şi procedurile sale interne și cu respectarea condițiilor programului. FNGCIMM revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de restanță a beneficiarului la plata principalului.

ART.22

(1) Organele fiscale teritoriale ale ANAF aplică procedura de executare silită mobiliară a autoturismului achiziționat în cadrul programului.

(2) Sumele provenite din valorificarea bunului mobil achiziţionat în cadrul Programului, pentru care a fost instituită ipoteca legală mobiliară proporţional cu procentul de garantare, stabilit potrivit legii, atât în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cât şi a finanţatorului, se vor elibera şi se vor distribui proporţional cu procentul de garantare, stabilit potrivit legii, după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu urmărirea şi conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie.

(3) Organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt obligate să îi înştiinţeze din oficiu pe finanţatorii în favoarea cărora a fost înscrisă sarcina prevăzută la art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, pentru a participa la distribuirea preţului.

(4) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită se va consemna de îndată de către executorul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, într-un proces-verbal, care se va semna de toţi creditorii îndreptăţiţi.

(5) La cererea finanţatorilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmite trimestrial o informare privind stadiul procedurilor de valorificare a bunului care face obiectul contractului de garantare, în cadrul procedurii de executare silită.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

ART.23 .

 • În termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, finanţatorii transmit F.N.G.C.I.M.M. şi M.F.P. cererile de înscriere în program, nivelul costurilor totale (marja maximă anuală peste nivelul ROBOR) pe care le vor aplica în legătură cu finanţările acordate în cadrul programului, precum şi valoarea estimată a garanţiilor care urmează să fie acordate în cadrul programului. Finanţatorii transmit o declaraţie pe propria răspundere semnată şi asumată de reprezentanţii legali ai acestora, care să conţină angajamentul de respectare a încadrării costului creditului cu garanţie guvernamentală în marja maximă de 3% peste indicele ROBOR la 6 luni (ROBOR 6M).
 • Modelul convenţiei de implementare prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 este prevăzut în anexa
 • Modelul înscrisului prevăzut la art. 9 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 este prevăzut în anexa

Sinteza legislativa: Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti a fost modificat

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor a fost republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 189, din 18 martie 2014.

 • Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea
 • Paza si protectia se realizeaza prin forte si mijloace militare sau civile, de catre institutiile specializate ale autoritatilor administratiei publice, sau in regim privat, de catre proprietarii sau detinatorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si de catre societatile specializate de paza si protectie

Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei a fost republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 190, din 18 martie 2014.

 • Prin securitatea nationala a Romaniei se intelege starea de legalitate, de echilibru si de stabilitate sociala, economica si politica necesara existentei si dezvoltarii statului national roman ca stat suveran, unitar, independent si indivizibil, mentinerii ordinii de drept, precum si a climatului de exercitare neingradita a drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor, potrivit principiilor si normelor democratice statornicite prin Constitutie.
 • Securitatea nationala se realizeaza prin cunoasterea, prevenirea si inlaturarea amenintarilor interne sau externe ce pot aduce atingere valorilor nationale

Legea nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice a fost republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 190, din 18 martie 2014.

 • Se infiinteaza Consiliul National al Persoanelor Varstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, in scopul institutionalizarii dialogului social dintre persoanele varstnice si autoritatile publice, pentru protectia drepturilor si libertatilor acestor persoane.
 • Consiliul National al Persoanelor Varstnice este persoana juridica romana, fara scop lucrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti.

Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 8 ianuarie 2013 in Cauza S.C. „Raisa M. Shipping” – S.R.L. impotriva Romaniei a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 190, din 18 martie 2014.

 • La originea cauzei se afla Cererea nr. 37.576/05 indreptata impotriva Romaniei, prin care un resortisant al acestui stat, doamna Raisa Mocanu, in numele societatii S.C. „Raisa M. Shipping” – S.R.L. (societatea reclamanta), a sesizat Curtea la 11 octombrie 2005, in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia).
 • Societatea reclamanta pretinde, in special, ca a fost privata de dreptul sau la un proces in fata unei instante, pentru ca nu a luat cunostinta de citarea sa in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie, efectuata prin afisarea pe usa sediului sau social.

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 415/2014 privind revizuirea ratei dobanzii pentru certificatele de trezorerie transformate in depozite la Trezoreria Statului a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 190, din 18 martie 2014.

 • Incepand cu data de 1 aprilie 2014, rata dobanzii pentru certificatele de trezorerie transformate in depozite la Trezoreria Statului se stabileste la 3,75% pe an.
 • Termen de intrare in vigoare: 18 martie 2014

Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 232/2014 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 191, din 18 martie 2014.

 • Taxa de inscriere la concurs se restituie candidatilor care au fost respinsi pentru neindeplinirea conditiilor de participare la concurs, precum si candidatilor care se retrag din concurs anterior afisarii listelor cu rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la instanta sau parchetul care organizeaza concursul si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare.
 • Termen de intrare in vigoare: 18 martie 2014

Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 231/2014 pentru completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 191, din 18 martie 2014.

 • In cauzele penale in care, fara participarea procurorului, au fost date incheieri care pot fi atacate, potrivit legii, cu contestatie, la cererea procurorului dosarele se transmit la parchet in vederea analizarii posibilitatii exercitarii caii de atac, urmand a fi restituite cel mai tarziu la expirarea termenului de exercitare a caii de atac
 • In cauzele penale in care procurorul a participat la judecata si a exercitat calea de atac a apelului sau a contestatiei, la cererea procurorului dosarele se transmit la parchet in vederea motivarii caii de atac, cu exceptia situatiilor in care legea prevede un termen pentru inaintarea dosarului la instanta competenta sa solutioneze calea de atac. Dosarul va fi restituit de parchet in cel mult 10 zile, iar in cauzele urgente in cel mult 5 zile
 • Termen de intrare in vigoare: 18 martie 2014

Legea nr. 20/2014 pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 191, din 18 martie 2014.

 • Primarul poate delega atributiile ce ii sunt conferite de lege si alte acte normative viceprimarului, secretarului unitatii administrativ-teritoriale, conducatorilor compartimentelor functionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum si conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local, in functie de competentele ce le revin in domeniile respective.
 • Termen de intrare in vigoare: 21 martie 2014

Sursa: avocatnet.ro

Rescrierea Codului fiscal este aproape finalizata

Procesul de rescriere a Codului Fiscal este aproape de final, dar intrarea sa in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2014 ar crea impresia de instabilitate si lipsa de credibilitate, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Dan Manolescu, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice, citat de Agerpres.

‘Rescrierea Codului Fiscal este aproape de final. Am lansat in dezbatere, la nivelul ministerului, grupurile de lucru in ideea de a-l aplica cu 1 ianuarie 2014 sau de a-l lasa in dezbatere un timp mai indelungat, pentru a nu grabi lucrurile. Fiind un proiect de o asemenea amploare nu trebuie grabit. În urma acestui proces de rescriere, pe langa partea de corelare a aparut si o restructurare a Codului, ceea ce s-ar putea sa-l faca, in prima instanta, un pic greoi de accesat utilizatorilor care sunt obisnuiti cu o anumita structura, asa cum avem in prezent in Codul Fiscal. Credem ca nu ar fi benefic ca acest proces sa fie facut in graba si sa intre in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2014, pentru ca ar crea, din nou, impresia de instabilitate si necredibilitate’, a afirmat Manolescu.

Potrivit oficialului MFP, la ora actuala este mai benefica preluarea ideilor inaintate de mediul de afaceri, ‘cum ar fi solicitarea de a avea prevederi fiscale favorabile pentru societatile tip holding’.

Pe de alta parte, Manolescu a precizat faptul ca o eventuala reducere a TVA in alte zone nu trebuie sa mai fie compensata cu alte masuri pentru umplerea golurilor.

‘O eventuala reducere a TVA intr-o alta zona trebuie sa nu mai fie compensata cu alte masuri. Daca va fi nevoie tot timpul de a pune ceva in loc, nu se va mai reduce TVA in alte zone. Cota redusa la alimente este o zona cu o viteza de rotatie a produselor foarte mare. Accizele la alcool, la produsele de lux, masinile scumpe sunt taxele pe care FMI ni le-a cerut pentru compensarea reducerii TVA si altor reduceri de taxe’, a spus secretarul de stat din MFP.

Actualul Cod Fiscal a intrat in vigoare la 1 februarie 2013 si cuprinde o serie de modificari in domeniul tuturor impozitelor si taxelor majore — impozit pe venit, impozit pe profit, accize, TVA, CAS, precum si revizuirea semnificativa a sistemului de impozitare a veniturilor din activitati agricole.

Astfel, limita veniturilor pentru care o firma intra in sistemul microintreprinderilor coboara la 65.000 euro, iar pentru anul 2013 sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, incepand cu 1 februarie 2013, si persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 indeplinesc conditiile prevazute de acest sistem de impunere.

De asemenea, Codul Fiscal modificat prevede impozitarea cu 50%, de la 1 februarie, a contractelor de consultanta si prestari servicii cu firme inregistrate in paradisuri fiscale si state cu care Romania nu are acorduri de evitare a dublei impuneri. Totodata, este vizata includerea in sfera veniturilor impozabile a veniturilor din silvicultura si piscicultura, impozitul urmand a avea o cota de 16%.

Sursa: realitatea.net

Comunicat Vasslawyers: Reguli noi pentru combaterea publicitatii inselatoare si comparative

In M.Of. nr. 399 din data de 3 iulie 2013 a fost publicata Legea nr. 202/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa.

Legea nr. 158/2008 reprezinta actul normativ care transpune in legislatia nationala prevederile Directivei nr. 2006/114/CE a Parlamentului European si Consiliului privind publicitatea inselatoare si comparativa si are drept scop protectia comerciantilor impotriva publicitatii inselatoare si a consecintelor defavorabile ale acesteia, precum si stabilirea conditiilor in care publicitatea comparativa este permisa.

Potrivit expunerii de motive, adoptarea actului normativ ce modifica Legea nr. 158/2008 vizeaza asigurarea unitatii legislative, fiind determinata de recentele modificari ale Regulamentului CE nr. 2006/2004 privind cooperarea in domeniul protectiei consumatorului, ce se aplica atat in cazul in care publicitatea se adreseaza comerciantilor, cat si in cazul in care ea se adreseaza consumatorilor. Totodata, noua lege stabileste autoritatile competente in domeniu, precum si termenele de prescriptie in cazul sesizarilor privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa.
Legea nr. 202/2013 introduce si notiunea de consumator, pe care o defineste prin prisma O.U.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorului. Astfel, potrivit noilor prevederi, Legea nr. 158/2008 nu se va mai aplica doar comerciantilor, ci si consumatorilor, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice.

In vederea combaterii si stoparii publicitatii inselatoare si a respectarii dispozitiilor privind publicitatea comparativa, vor putea fi sesizate urmatoarele institutii:
1. Ministerul Finantelor Publice si Consiliul National al Audiovizualului – sesizate de catre comercianti, precum si de asociatiile si fundatiile care au un interes legitim;
2. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor – sesizata de catre consumatori.

Ministerul Finantelor Publice si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor pot actiona insa si din oficiu, atunci cand apreciaza ca este necesar si oportun. Reprezentanti ai acestor institutii vor face constatarea si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege. Consiliul National al Audiovizualului poate sesiza la randul sau Ministerul Finantelor Publice sau Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor atunci cand apreciaza ca o comunicatie comerciala audiovizuala contine elementele unei publicitati inselatoare ori comparative ilegale.
Dreptul comerciantilor de a sesiza astfel de fapte se prescrie in termen de 3 luni de la data la care aceste persoane au luat cunostinta de anuntul publicitar, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aparitiei acestuia. In schimb, termenul de prescriptie aplicabil consumatorilor este cel prevazut de art. 13 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, respectiv de 6 luni de la data savarsirii faptei.
In urma sesizarilor sau din oficiu, aceste institutii vor solicita comerciantului care isi face publicitate sa furnizeze dovezile necesare privind exactitatea informatiilor, a indicatiilor ori a prezentarilor din anuntul publicitar. Prin efectul legii, acesta din urma este obligat sa puna la dispozitia solicitantului, in termenele si in conditiile stabilite, toate documentele, datele si informatiile care sa probeze exactitatea informatiilor continute in anuntul publicitar.

Si in cazul publicitatii comparative comerciantul este obligat sa prezinte cu celeritate Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor dovezile, datele si informatiile solicitate.
Afirmatiile din anuntul publicitar in cauza vor fi apreciate ca fiind inexacte in situatia in care dovezile fie nu sunt prezentate de comerciant, fie sunt prezentate dupa expirarea termenului stabilit, fie daca aceste dovezi sunt considerate incomplete sau insuficiente.
In situatia in care Ministerul Finantelor Publice sau Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor dispune incetarea publicitatii inselatoare sau a publicitatii comparative ilegale, aceasta masura se va comunica de indata Consiliului National al Audiovizualului, care va dispune oprirea de la difuzare a respectivei comunicatii comerciale audiovizuale, monitorizand constant respectarea deciziei si aplicand, in caz de nerespectare, sanctiunile prevazute de legea audiovizualului.

In situatia in care se constata insa ca faptele reclamate nu constituie publicitate inselatoare sau, dupa caz, publicitate comparativa ilegala, Ministerul Finantelor Publice sau Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor vor emite decizie motivata de respingere a sesizarii.
Sursa: vasslawyers.eu

Pana cand trebuie sa-ti platesti datoriile catre stat ca sa nu apari in lista datornicilor

Agentia Nationala de Administrare Fiscala publica trimestrial pe pagina sa de internet o lista cu toate societatile comerciale care au datorii la bugetul general al statului. Iti spunem astazi cum sa eviti o aparitie in lista restantierilor.

Lista datornicilor este publicata trimestrial, pana in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare, in baza Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

Potrivit actului normativ citat, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a aduce la cunostinta publica lista contribuabililor, persoane juridice, „care inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic pentru asigurari sociale de sanatate si la bugetele locale, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, totalul obligatiilor bugetare datorate in anii fiscali precedenti in care s-au inregistrat obligatii restante, cuantumul obligatiilor restante, precum si modalitatea de colectare a acestora aplicata de organele competente ale autoritatilor publice sus-mentionate”. Aceasta prevedere nu se aplica persoanelor juridice in privinta carora a fost declansata procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.

Inainte de a fi aduse la cunostinta publica, sumele reprezentand obligatii bugetare restante vor fi notificate debitorilor de catre organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, unde acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe. In cazul contribuabililor cu sucursale si puncte de lucru, notificarea se face contribuabililor persoane juridice atat pentru activitatea proprie, cat si pentru cea a sucursalelor si a punctelor de lucru.

Lista datornicilor se va publica cel tarziu in 31 iulie

Pana la finalul lunii iulie, Fiscul trebuie sa publice lista debitorilor si a obligatiilor restante inregistrate de catre acestia la 30 iunie 2013.

Lista datornicilor va fi publicata pe site-ul ANAF, la categoria Informatii publice, subcategoria Obligatii restante la bugetul de stat. In momentul de fata, pe pagina de internet a Fiscului apare lista restantierilor inregistrati la finele primului trimestru din 2013 (31 martie 2013).

Sursa: avocatnet.ro